Adoptie-ouders gezocht voor fotoproject

Kunstenaar Ton Sondag, zelf geadopteerd, werkt aan een fototentoonstelling over adoptie. Daarbij wil hij betrokkenen van alle kanten van de adoptiedriehoek in beeld brengen, met hun verhaal. Ton is vooral nog op zoek naar adoptie-ouders die mee willen werken aan zijn project. Hij zal hen fotograferen en hun verhaal optekenen. Ton is bereikbaar via ton@tonsondag.com

Tons eigen verhaal was te lezen in LAVA Contact 1 van 2016.

Voor meer informatie over de fototentoonstelling, zie ook www.tonsondag.com/adopte

Wijziging bestuurssamenstelling LAVA

Per 1 januari 2017 namen bestuursleden Anja Toledo, Marion Peters en Eric van Ammers na vijftien jaar afscheid als bestuurslid. LAVA dankt hen voor hun jarenlange inzet.

De huidige bestuurssamenstelling is:
Sander Vlek, voorzitter
Anja Lübke, interim secretaris (inclusief ledenadministratie)
Marco de Heer, penningmeester:
Overige bestuursleden:
Kerstin Hense-Buisman
Lieneke Schuitemaker (hoofdredacteur LAVA Magazine)

LAVA kan altijd nieuwe versterking gebruiken, ook in het bestuur. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via info@lava-ouders.nl

 

Op de foto de scheidende bestuursleden Marion Peters, Anja Toledo en Eric van Ammers.

Reactie van LAVA op rapport RvJ over adoptie

Op 2 november verscheen het rapport van de RSJ, met als advies stoppen met buitenlandse adoptie. Voor een aantal landen van herkomst (VS, China en Europese landen) zou dat per direct moeten gebeuren. De inspanningen, om het welzijn van kinderen te bevorderen, zouden moeten verschuiven van buitenlandse adoptie naar ondersteuning van de jeugdzorg in het land van herkomst.

In de Tweede Kamer is het rapport kritisch ontvangen. De Staatssecretaris beschouwt het als een ongevraagd advies, omdat hij geadviseerd wilde worden over het verbeteren van de bescherming van kinderen bij buitenlandse adoptie en niet het afschaffen ervan.

LAVA zal zich de komende periode mengen in de discussie en daarin het belang van adoptiegezinnen (kinderen én ouders) verdedigen. Uitgangspunt daarbij is het recht van kinderen op een gezinsleven, zoals opgenomen in de universele Rechten van het Kind. Adoptie kan daarvoor een waardevol instrument zijn.
Opvang in eigen land verdient de voorkeur, bij familie of bij een lokaal adoptie- of pleeggezin. Wanneer dat niet mogelijk is, moet interlandelijke adoptie als alternatief voorhanden blijven. De zorg voor kinderen in de landen van herkomst is nog lang niet op orde. Voorlopig hebben kinderen in veel herkomstlanden alleen mogelijkheden om in een kindertehuis te leven, of op straat. Wij menen dat adoptie te verkiezen is boven een leven in een tehuis of als straatkind.

Er is in sommige herkomstlanden onduidelijkheid over het verloop van adoptieprocedures. De Nederlandse overheid moet die procedures daarom zo goed mogelijk borgen en controleren. Mocht dat niet mogelijk zijn, moet sluiting van een zendend land daarvan inderdaad de consequentie zijn. Dit met in achtneming van lopende procedures, om te zorgen dat kinderen en ouders die al met elkaar gematched zijn, daar niet de dupe van worden.

Als organisatie van adoptie-ouders erkennen en kennen wij de problemen die kunnen ontstaan in adoptiegezinnen. In Nederland is in de laatste twintig jaar hard gewerkt aan het opbouwen van expertise op het gebied van adoptie en goede voorbereiding van adoptie-ouders. Ook op het gebied van nazorg, voor zowel kinderen als ouders, is veel deskundigheid gegroeid, waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt door adoptiegezinnen. Wij willen ons sterk maken voor het verder uitbouwen van die expertise en verruiming van het aanbod, in combinatie met financieel toegankelijk maken daarvan, ter versterking van geadopteerden en adoptiegezinnen in Nederland.

We constateren dat interlandelijke adoptie al sterk is afgenomen, maar dat het aantal kinderen dat in een kwetsbare situatie opgroeit wereldwijd toeneemt. Wat ons betreft is dat een extra reden om adoptie, naast internationale hulp, te laten blijven bestaan, zolang dit nodig is in het belang van kinderen.

Wij zijn blij dat met het verschijnen van dit rapport een noodzakelijke discussie over misstanden in de adoptiepraktijk op gang gekomen is. We roepen onze volksvertegenwoordigers op om in de besluitvorming over dit belangrijke onderwerp alle partijen in de adoptiedriehoek te betrekken: geadopteerden, afstandsouders en adoptieouders.

We staan open voor vragen en input bij dit thema, neem gerust contact met ons op!